ลำดับ
ศูนย์พี่เลี้ยง
ชื่อ-สกุล
สังกัด
จังหวัด
งานวิจัย
abstarct
 41.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 นวลจันทร์ ธิราช

 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

 เชียงราย

 การศึกษาการจำแนกกลุ่มไดโนเสาร์แหล่งภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 42.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 วลีรัตน์ บกบ่อง

 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

 เชียงราย

 การศึกษาซากดึกดำบรรพ์เบื้องต้นเพื่อบ่งบอกลักษณะสภาพแวดล้อมโบราณ

 43.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอินเชื้อ

 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

 เชียงราย

 การศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 44.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 สมบูรณ์ เทพศรัทธา

 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

 บุรีรัมย์

 การศึกษาสัณฐานวิทยาของซากดึกดำบรรพ์เต่า ในหมวดหินภูกระดึง

 45.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 แสงหล้า คำหมั้น

 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

 เชียงราย

 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหิน บริเวณภูกุ้มข้าว

 46.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 นางสาวหนูกาญจน์ ใจบุญ

 โรงเรียนบ้านจานลาน

 อำนาจเจริญ

 การศึกษาเปรียบเทียบดินที่เกิดจากหินต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน

 47.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 นางเนตรนภา ประสุนิง

 โรงเรียนบ้านห้วยลึก

 อุตรดิตถ์

 โอกาสในการพบซากดึกดำบรรพ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์

 48.

 ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ. กาฬสินธุ์

 นางสาวคำสอน สีเพ็ง

 โรงเรียนบ้านโสกแสง

 อุบลราชธานี

 การศึกษาลำดับชั้นหิน บริเวณห้วยด่านชุม ทางด้านทิศเหนือ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 49.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 จุฑาภรณ์ แก้วเขียวงาม

 โรงเรียนบานท่าวังไทรสามัคคี

 นครราชสีมา

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดิน

 50.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ชัชฎาพร อ่อนกล

 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ

 ตาก

 บริเวณหาดถ้ำพังและหาดแหลมงู เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 51.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ทัศณีวรรณ ก้อนจันทร์เทศ

 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงคราะห์)

 กรุงเทพฯ

 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณเกาะสีชัง จ. ชลบุรี

 52.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 บัวบาน พิงคะสัน

 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก

 ลำพูน

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างหาดท่าบนกับหาดถ้ำพังเกาะสีชัง

 53.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 บุญญาภรณ์ สินธุบุญ

 โรงเรียนบ้านวังผาง

 ลำพูน

 การปรับตัวและการตอบสนองของหอยเป๋าฮื้อไทยชนิด Haliotis asinina จากการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็ม

 54.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 เบญจา สุขแจ่ม

 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

 กรุงเทพฯ

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณเกาะสีชัง

 55.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ปิยธันว์ เบญเทพรัศมี

 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

 เชียงใหม่

 ศึกษาการดำรงชีวิตของหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 56.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ภัทรกร ยะหมื่น

 โรงเรีนยดอยงามวิทยาคม

 เชียงราย

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดทรายแก้ว

 57.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 พนมไพร วงษ์คลองเขื่อน

 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล

 สตูล

 การศึกษาเปรียบเทียบขนาดตะกอนดินและปริมาณสารอินทรีย์ในดิน

 58.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 พัสตราภรณ์ นพสุวรรณ

 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 เชียงใหม่

 ผลของ pH ต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชชนิด Isochrysis sp.

 59.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ไพรินทร์ พุฒตาล

 โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม

 กรุงเทพฯ

 การศึกษาแพลงก์ตอนในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณหาดท่าบน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 60.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 มนต์รวี บรรจงจิตต์

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

 ระยอง

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลระหว่างบริเวณหาดท่าวังและแหลมงู

 

<< Start < Previous 1    2    3    4    5    Next > End >>           page 3/ 5

 


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545-2547  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ข้อแนะนำและคำติชมติดต่อ :
webmaster@trf.or.th , ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกว. และกิจกรรมต่างๆ ติดต่อ : callcenter@trf.or.th