ลำดับ
ศูนย์พี่เลี้ยง
ชื่อ-สกุล
สังกัด
จังหวัด
งานวิจัย
abstarct
 61.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 รินภัทร์ กีรติธาดากุล

 โรงเรียนรำเปิงวิทยา

 เชียงใหม่

 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช ชนิด Isochrysis sp

 62.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 วรรณี วิชัยระหัด

 โรงเรียนบ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)

 ชัยภูมิ

 การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบริเวณหาดถ้ำพัง

 63.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 วราพิชญ์ พัฒนเศรษฐานนท์

 โรงเรียนพลพิทยาคม

 ขอนแก่น

 การทำภาพถ่ายเปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างปะการังที่มีชีวิตกับปะการังที่ไม่มีชีวิตบริเวณเกาะสีชัง

 64.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 วัลภา จีปราบนันท์

 โรงเรียนบ้านปู

 ลำพูน

 การศึกษาทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus ที่ได้จากอวนจมปู

 65.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 ศรวรีย์ ลาเต

 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

 ศรีสะเกษ

 การศึกษาแพลงก์ตอนในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 66.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 สมจิต ผอมเซ่ง

 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

 สงขลา

 การศึกษาความหลากหลายและการกระจายของสัตว์หน้าดินบริเวณหาดท่าวัง

 67.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 สมพิศ เผือกสอาด

 โรงเรียนดอนพุดวิทยา

 สระบุรี

 การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณแหลมงู

 68.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 สาลี่ รัตนมงคล

 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า

 ปทุมธานี

 การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศทางทะเลบริเวณหาดทรายแก้ว

 69.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 สำคัญ วิชัยระหัด

 โรงเรียนบ้านพีพวย

 ชัยภูมิ

 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว

 70.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 สุขทรัพย์ สิงห์พรม

 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

 สระแก้ว

 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของปะการังในบริเวณรับลมและบริเวณอับลม

 71.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 หนึ่งนุช กาฬภักดี

 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ

 สุพรรณบุรี

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณเกาะร้านดอกไม้

 72.

 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางน้ำ เกาะสีชัง

 อัญชัญ ธรรมสิทธิ์

 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม

 ลำพูน

 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณหาดท่าบน

 73.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 คัทลียา ทำนอง

 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

 ศรีสะเกษ

 การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองดาว WX Eri

 74.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 จรรยา ชินฝั่น

 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

 อุดรธานี

 การศึกษาการแปรแสงและการสร้างแบบจำลองของดาว SS Cet

 75.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 ฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์

 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร

 มหาสารคาม

 การศึกษาการแปรแสงของดาว T Sex

 76.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 ชลิดา บุญสุข

 โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 ลำพูน

 การศึกษาดาวเคราะห์น้อยที่ RA 22h 01m, Dec +01? 43? ระหว่างวันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2549

 77.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 ณณชชา มาลาสุริยา

 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า

 เชียงใหม่

 การศึกษาดาวเคราะห์น้อยบริเวณพิกัด RA 02h 12m, Dec +01? 43?

 78.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 นภัสชล หงวนไธสง

 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

 นครราชสีมา

 การศึกษาการแปรแสง และการสร้างแบบจำลองของดาว AQ Ser

 79.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 พรทิพย์ สุขมามอญ

 โรงเรียนพานพิทยาคม

 เชียงราย

 การศึกษาการแปรแสง และการสร้างแบบจำลองของดาว VX Cet

 80.

 หอดูดาวเกิดแก้ว

 พรรณทิพา แพทย์พิทักษ์

 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

 ตราด

 การศึกษาการแปรแสงของดาว FU Vir

 

<< Start < Previous 1    2    3    4    5    Next > End >>           page 4/ 5

 


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545-2547  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ข้อแนะนำและคำติชมติดต่อ :
webmaster@trf.or.th , ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกว. และกิจกรรมต่างๆ ติดต่อ : callcenter@trf.or.th