รู้จักสกว.
แนวคิดโครงการครุวิจัย
ทำอย่างไร
การสมัครรับทุน
ประโยชน์ที่ครูและรร. จะได้รับ
รู้จักศูนย์วิจัยพี่เลี้ยง
บทคัดย่อโครงการวิจัย ปี 2549-50
ฐานข้อมูลรายชื่อนักวิจัย
ฐานข้อมูล รร. ที่ร่วมโครงการ
ห้องนั่งเล่น
   
โครงการครุวิจัย
โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน (LESA)
โครงการดาราศาสตร์ออนไลน์
ยุววิจัยยางพารา
โครงการ Child watch
โครงการนักสืบชายหาด
ขบวนการโลกแสนสวย.
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
ฐานช้อมูลเรื่องความ ปลอดภัยด้านสารเคมี
โครงการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (BRT)
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 

 
Poster

Lesa

ความเร็ว และ ระยะห่างของกาแล็กซีทรงรี
นายชาญ เถาวันนี
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสะแก้ว
การศึกษาเปรียบเทียบธาตุองค์ประกอบ ของดาวสเปกตรัม B และ M
นางไพรินทร์ พุฒตาล
โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม กรุงเทพมหานคร
การศึกษาเปรียบเทียบสเปกตรัมของดาวฤกษ์
นายสิรวิชญ์ พรมแพน
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ จังหวัดสกลนคร
 

 

การหาระยะทางและธาตุองค์ประกอบของกาแล็กซีรูปกังหัน ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
นายวิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล
โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวลูกไก่
นางสาวปฐมา อิ่มสมัย
โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี
 

ภูกุ้มข้าว

การศึกษารูปแบบทางน้ำ กับการเกิดธรณีวิทยาสัณฐาน ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
อมรา ศรีวิชัย
โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย
การศึกษาลำดับชั้นหินในพื้นที่ห้วยเกิ้ง : กรณีศึกษาบริเวณห้วยหินเก้ง จังหวัดขอนแก่น
เกศราภรณ์ ประสาท
โรงเรียนบ้านหัวยไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษารอยตีนไดโนเสาร์ จากแหล่งห้วยด่านชุม จังหวัดนครพนม
นรินทร์ ศรีวิชัย
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จังหวัดเชียงราย
     

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของซากดึกดำบรรพ์ ปลาเลปิโดเทส พุทธบุตรเอนซิส กับ ปลาโปรลูซิโอโซมา ป่าสักเอนซิส
พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยคุ จังหวัดเชียงราย
การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของฟันไดโนเสาร์สยามโมซอรัส สุธีธรนี จระเข้โบราณ และจระเข้ปัจจุบัน
สำเนียง มาพร
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาสัณฐานวิทยาของไดโนเสาร์ที่พบจากแหล่งภูขวาง จังหวัดเลย ในหมวดหินน้ำพอง
สุริยา บุดดี
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
   

   
การศึกษาสัณฐานวิทยาซากดึกดำบรรพ์ ฟันฉลามน้ำจืดจากแหล่งภูพานทอง
วรางคณา โกสุมวงศ์วิวัฒน์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
   

พลังงาน

การศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวที่มีกรดไขมันอิสระสูง ระหว่างกระบวนการผลิตแบบสะปอนิฟิเคชันตามด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันและกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน
นางสาวอาเซียะห์ ดาราแม
โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
เชื้อเพลิงแข็งและการผลิตก๊าซชีวมวลจากแกลบและถ่าน
อัญชัญ ธรรมสิทธิ์
จุฑามาศ ประทีปบรรเทิง
สุริยะพร นาชัยเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
การศึกษาคุณลักษณะการแห้งตัวของใบมะกรูดและเพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
นางสาววิสาร์ สาลีรูป
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     

   
การผลิตก๊าซชีวภาพจากข้าว กล้วย และผักบางชนิด
นางยุรินทร์ ดวงสีแก้ว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
   

สารคาม

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์จากพรรณพืช ในป่าบุ่งป่าทาม จังหวัดมหาสารคาม
อรุณ พาลพันธ์
โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
การกระจายของสัตว์หน้าดิน ในคลองสมถวิล เทศบาลเมืองมหาสารคาร
อำภาพร คณะแพง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
กรรมวิธีพื้นบ้านในการย้อมสีผ้าจีวร ด้วยแก่นขนุน
ชัยณรงค์ ไชยโย
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
     

 
การบริหารจัดการพืช ในแปลงเกษตรอินทรีย์ ของปราชญ์บ้านดอนแดง
กัลยากร บาลุน
โรงเรียนสวนเด็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของคุณสมบัติดินในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่มีผลต่อปริมาณไส้เดือนดิน บ้านดอนแดง จังหวัดมหาสารคาม
พรรณี มามาตร์
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย
 

สีชัง

ชีววิทยาบางประการของลิ่นทะเล (Chitons)
นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
การศึกษาเบื้องต้นในการใช้สาหร่ายสีเขียวบางชนิดที่พบบริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี มาบำบัดฟอสเฟตในน้ำทิ้ง
นางกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดหิน ท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นางสาวพิมพ์พร ก้อนคำ
โรงเรียนหนองโพดวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
     

 
การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ..2551
นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จังหวัดลำพูน
ความหลากหลายและการกระจายของสัตว์ทะเลหน้าดิน ที่พบบริเวณหาดหินท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ
โรงเรียนบ้ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
 

 
   


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545-2547  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537